fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Investovanie do konzervatívnych štátnych dlhopisov

Vyberte si bezpečné investovanie peňazí s nízkou rizikovosťou

Časový horizont

1 rok

Cieľový výnos

5% p.a.

Minimálna investícia

10 000€

Value

Konzervatívne portfólio riadené spoločnosťou HABERL Wealth Management o.c.p., a.s.
Aktívne riadené portfólio je investičnou službou určenou pre klientov, ktorí uprednostňujú odborníkov na spravovanie ich prostriedkov. Investičné portfólio je zostavené z rôznych finančných nástrojov, tak aby spĺňalo požiadavky na diverzifikáciu, výkonnosť a riziko.

Charakteristika

  • Investovanie do “IG” hodnotených dlhopisov
  • Zlato ako prírodné zabezpečenie proti katastrofickému riziku
  • Diverzifikované naprieč krajinami eurozóny
  • Obmedzené vystavenie menovému riziku
  • Automatické priebežné  – reinvestovanie splatných dlhopisov
  • Nízka rizikovosť štátnych dlhopisov
  • Vysoko kvalitný benchmark – The Bloomberg Barclays Euro-Agregat Index
  • Minimálna výška investície je 10 000€

Kľúčové informácie

Cieľom konzervatívnej stratégie je dosahovanie výnosu z pohybu cien vládnych dlhopisov s maturitou od 1 do 25 rokov, ktorých kreditná kvalita je vždy v investičnom stupni. Zároveň istá časť výnosu je tvorená z pohybu cien zlata na svetových trhoch. Portfólio má klientom zabezpečiť primeranú a bezpečnú diverzifikáciu ich celkových investícií a majetku. V prípade poklesu alebo značnej volatility na kapitálových trhoch by si portfólio malo udržať relatívne stabilnú hodnotu. Geografické zameranie portfólia je výlučne na štáty, ktoré sú členmi Eurozóny. Zlato má nešpecifikované geografické zameranie. Dlhopisová časť portfólia bude kopírovať IBOXX Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return Index. Časť portfólia investované v zlate bude kopírovať spotovú cenu zlata.

Dlhopisová časť portfólia bude zložená iba zo štátnych dlhopisov, ktorých celková trhová kapitalizácia je nad 1 mld. EUR. Zdroje hodnoty dlhopisového portfólia tvoria kupónový výnos a výnos z pohybu cien dlhopisov. Časť portfólia, ktorá investuje do zlata investuje do certifikátov, ktoré udeľujú investorovi právo požadovať dodanie fyzického zlata. Zdroje hodnoty tejto časti portfólia tvoria výnos z pohybu trhových cien zlata a volatilita menového páru EUR/USD. V každom čase bude minimálne 80% hodnoty portfólia zainvestovaných v štátnych dlhopisoch krajín Eurozóny a v zlate, pričom zvyšnú časť bude tvoriť vždy výlučne hotovosť.

Váha portfólia

konzervatívne portfólio graf

Výkonnosť portfólia

Porovnanie simulovanej kumulatívnej celkovej percentuálnej výkonnosti konzervatívneho portfólia (horná krivka) a Euro-agregátneho indexu Bloomberg Barclays (dolná krivka) za posledných 5 rokov. Všetky výnosy sa prepočítavajú na menu EUR a zobrazujú sa pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Zobrazené údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Zdaňovanie investície

Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný v ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.

Upozornenie na riziká

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Zaujalo vás konzervatívne portfólio?

Tento investičný produkt je určený pre klientov, ktorí uprednostňujú prenechanie správy svojich prostriedkov odborníkom. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať cez kontaktný formulár.

Máte viac otázok ohľadne investovania?

Zanechajte nám kontakt. Naši profesionáli vás budú čoskoro kontaktovať a radi vám odpovedia na všetky vaše otázky.