fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Vyšší výnos pri podstúpení minimálneho rizika

Konzervatívne portfólio riadené spoločnosťou HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.

Časový horizont

5 rokov

Cieľový výnos

3% p.a.

Minimálna pravidelná investícia

50€

Minimálna jednorázova investícia

3000€

Blue Bird

Konzervatívna stratégia riadená spoločnosťou HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.
Konzervatívne portfólio je určené klientom, ktorí očakávajú výnos vyšší ako je inflácia, pri podstúpení minimálneho rizika volatility.
blue bird

Charakteristika

  • Do portfólia boli vybrané fondy, ktoré boli založené minimálne pred desiatimi rokmi, aby sme vedeli zodpovedne vyhodnotiť ich riziko-výkonnostný profil.
  • Portfólia vo fondoch spravujú poprední svetoví správcovia aktív BNP Paribas a Franklin Templeton Investment.
  • Investícia je diverzifikovaná do celého sveta.
  • Výnosy vo fondoch sú automaticky reinvestované v rámci fondu.
  • stabilite portfólia prispievajú hlavne štátne dlhopisy zastúpené v dlhopisových fondoch.

Kľúčové informácie

Cieľom investičnej stratégie je porážať infláciu a udržiavať hodnotu investovaných peňazí z hľadiska kúpnej sily. Konzervatívne portfólio je určené klientom, ktorí očakávajú výnos mierne vyšší ako je inflácia, pri podstúpení minimálneho rizika volatility.

Portfólio je tvorené jedným akciovým fondom na tvorbu zisku a dvomi stabilnými dlhopisovými fondami. Dlhopisové fondy s výrazne nižším rizikom volatility v čase očakávaných poklesov akciových trhov majú za cieľ udržať aktuálne hodnoty portfólia respektíve minimalizovať pokles ziskov.

Vybrali sme fondy denominované v mene EUR, ktorými eliminujeme menové riziko v portfóliu a orientujeme sa hlavne na zisk z kupónu a čiastočne na rast akciových trhov.

Váha portfólia

  • Fond štátnych dlhopisov minimálne 35%.
  • Fond korporátnych dlhopisov spoločností s najvyšším ratingom minimálne 35%.
  • Akciový fond maximálne 30%.

Dôležité informácie

Graf výkonnosti portfólia

Výkonnosť portfólia

Zdaňovanie investície

Kapitálový výnos plynúci z investícií do fondov podlieha daňovým zákonom podľa daňovej rezidencie investora. Za zdanenie výnosov z investície je zodpovedný investor.

Upozornenie na riziká

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Zaujal Vás produkt Blue Bird?

V rámci konzervatívneho portfólia prinášame našim klientom produkt „Blue Bird“. Pokiaľ očakávate vyšší výnos ako je inflácia, ruka v ruke s podstúpením minimálneho rizika volatility, kontaktujte nás a náš tím odborníkov Vás bude za krátko kontaktovať.

Máte viac otázok ohľadne investovania?

Zanechajte nám kontakt. Naši profesionáli vás budú čoskoro kontaktovať a radi vám odpovedia na všetky vaše otázky.