fbpx
Search
Nastavenie filtra
Iba presné zhody
Hľadanie v názve
Hľadajte v texte

Konzervatívne podielové fondy Blue Bird

Vyšší výnos pri podstúpení minimálneho rizika

Odporúčaný horizont

5 rokov

Cieľový výnos

3% p.a.

Minimálna jednorázová investícia

3 000€

Minimálna pravidelná investícia

100€

Konzervatívne podielové fondy Blue Bird

Konzervatívne podielové fondy Blue Bird sú nástrojom kolektívneho investovania. Portfólio Blue Bird je určené klientom, ktorí očakávajú výnos vyšší ako je inflácia, pri podstúpení minimálneho rizika volatility.

Cieľom investičnej stratégie je porážať infláciu a udržiavať hodnotu investovaných peňazí z hľadiska kúpnej sily. Cieľ plánujeme dosiahnuť aktívnym riadením portfólia a rebalansingom.

Blue Bird je určený pre klientov, ktorí hľadajú...

blue bird

Váha a výkonnosť portfólia

Váha konzervatívneho portfólia Blue Bird je rozdelená nasledovne:

  • Fond štátnych dlhopisov minimálne 35%.
  • Fond korporátnych dlhopisov spoločností s najvyšším ratingom minimálne 35%.
  • Akciový fond maximálne 30%.

Portfólio Blue Bird za obdobie 5 rokov dosiahlo zhodnotenie 19,21%.

Zdroj informácií: IEX cloud, EOD
Údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Simulovaná výkonnosť pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív bolo určené pevne stanovenými váhami portfólií. Všetky výnosy sa ponechávajú v mene fondu, pričom výkonnosť je meraná denne k predchádzajúcemu dňu. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Pre zistenie čistej výkonnosti portfólia je potrebné zahrnúť vplyv poplatkov podľa aktuálneho cenníka. Všetky údaje o výkonnosti portfólia za príslušné časové obdobia sú uvedené ako hrubá simulovaná výkonnosť.

Čo Blue Bird obsahuje?

Portfólio je tvorené jedným akciovým fondom na tvorbu zisku a dvomi stabilnými dlhopisovými fondami.

Dlhopisové fondy s výrazne nižším rizikom volatility v čase očakávaných poklesov akciových trhov majú za cieľ udržať aktuálne hodnoty portfólia respektíve minimalizovať pokles ziskov.

Vybrali sme fondy denominované v mene EUR, ktorými eliminujeme menové riziko v portfóliu a orientujeme sa hlavne na zisk z kupónu a čiastočne na rast akciových trhov.

Ako to funguje?

  1. Investovanie do konzervatívnych podielových fondov začína otvorením investičného účtu. – Otvoriť účet
  2. Po otvorení investičného účtu vám príde email s dokumentami, prihlasovacími údajmi do klientskej zóny a platobnými inštrukciami.
  3. Podľa platobných inštrukcií vykonáte bankový prevod a po pripísaním finančných prostriedkov na váš majetkový účet vedený u licencovaného obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., vám budú nakúpené cenné papiere konzervatívneho portfólia Blue Bird.

Investujte do konzervatívnych podielových fondov už dnes a zhodnoťte vaše peniaze.

Máte otázky ohľadom investovania do konzervatívnych podielových fondov Blue Bird? Kontaktujte nás.

Upozornenie na riziká pri investovaní do konzervatívnych podielových fondov

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Zdaňovanie investície do konzervatívnych podielových fondov

Kapitálový výnos plynúci z investícií do konzervatívnych podielových fondov podlieha daňovým zákonom podľa daňovej rezidencie investora. Za zdanenie výnosov z investície je zodpovedný investor.

Máte viac otázok ohľadne investovania?

Zanechajte nám kontakt. Naši profesionáli vás budú čoskoro kontaktovať a radi vám odpovedia na všetky vaše otázky.